დებიტორები

 კომპანიების ჩამონათვალი,რომელთაც შპს. „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ მიმართ გააჩნიათ ფინანსური დავალიანება.

ზოგიერთ მათგანთან მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი.