მიკრორეტრანსლატორები

მიმდინარეობს ანძების შულტირების სარემონტო სამუშაოები. სულ საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება 110 მიკრორეტრანსლატორი