სამსახურები

შესყიდვების სამსახური

უფროსი- დავით ტაბლიაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტი

იურისტი - ლაშა ჩალაძე

იურისტი - ნუგზარ ზეიკიძე

სამეურნეო სამსახური

უფროსი - ზურაბ ჯალალიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

მენეჯერი- ანი ჩიქოვანი

სატრანსპორტო სამსახური

ნესტორი თამარაშვილი

ელექტრომაგნიტური თავსებადობისა და ხელშეშლაზე დაკვირვების სამსახური

მთავარი სპეციალისტი - მერაბ ადამია

ტექნიკური განვითარების სამსახური

უფროსი - დავით ჩილინგარაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახური

უფროსი - ირმა წულაია