(322)2 506 333

სატელევიზიო სარეტრანსლაციო სადგურების დაფარვის ზონები

გამოყენების წესი

თქვენი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით შეირჩიეთ სავარაუდო გადამცემი სადგური სახელწოდების მიხედვით.

დარწმუნდით, რომ თქვენი ადგილმდებარეობა იფარება ამ კონკრეტული ანძიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსინჯეთ სხვა ახლომდებარე გადამცემი სადგურის დაფარვის ზონები.

Scroll to Top