(322)2 506 333

სატელევიზიო საბაზისო სადგურების დაფარვის ზონები

გამოყენების წესი

თქვენი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით შეარჩიეთ სავარაუდო გადამცემი სადგური სახელწოდების მიხედვით

დარწმუნდით, რომ თქვენი ადგილმდებარეობა იფარება ამ კონკრეტული ანძიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსინჯეთ სხვა ახლომდებარე გადამცემი სადგურის დაფარვის ზონები.

Scroll to Top